คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโชติ นาสารีย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพชรา นวลศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำปา ดวงศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวล ประวารี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยเจริญ ภัควันต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นางพานทอง ทุมคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงเดือน ภัควันต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : คณะกรรมการสายต่างๆเสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี มรกฎเขียว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา สีระวัตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย กล่อมเสียง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีวรรณ ทรารมย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ นวลศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด ชูเนตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบพิตร สีระวัตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0857676596
อีเมล์ : bopitsirawat7305@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กิตติโกสินท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : โดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 0819678636