ประวัติโรงเรียน

   

     โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ที่ตั้ง  หมู่ 11  ตำบลท่าไห   อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่  47  ไร่ เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 1,2,3,4,9, 10,11,12,13   
   
          โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2455  เปิดทำการสอนครั้งแรกที่วัดบ้านท่าไห โดย พระอาจารย์มี คันธจันทน์ เป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ. 2459  เปิดทำการสอนชั้น ป.1-3 ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นายสี  พงษ์ภาพ เป็นครูใหญ่

          พ.ศ. 2474 ได้จับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ปลูกสร้างอาคารเรียน  โดยทางราชการได้จัดสรรเงินให้ 1,000 บาท เป็นค่าสังกะสี

          พ.ศ.2474 นายอภัย  จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ได้มาตรวจราชการและได้ขอจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ติดกับที่ดินของโรงเรียนด้านทิศตะวันตก  เนื้อที่ประมาณ  100 ไร่เศษ  เพื่อการศึกษา 

          พ.ศ.  2508  หมู่บ้านได้จัดทำผังหมู่บ้านใหม่  โรงเรียนได้ขยายพื้นที่ไปตั้งในที่จับจอง  ที่ดินอีกส่วนหนึ่ง ถูกถนนตัดผ่านเข้าหมู่บ้าน  จึงทำให้พื้นที่ที่จับจองไว้ถูกแบ่งเป็น  2  แปลง  แปลงที่  2  เนื้อที่  59  ไร่  สงวนไว้เพื่อการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของตำบล แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เนื้อที่  47  ไร่  ในเขตที่ตั้งหมู่ที่ 11 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน