หลักสูตรที่เปิดสอน

enlightenedโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาenlightened
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)


กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

120

120

คณิตศาสตร์

160

160

160

160

160

160

120

120

120

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

120

120

120

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

40

40

40

80

80

80

120

120

120

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพ

40

40

40

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

200

200

200

80

80

80

120

120

120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

880

880

880


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ)
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ120
40
40
30
10
 


 120
40
40
30
10


 120
40
40
30
10


 120
40
40
30
10 120
40
40
30
10
 

 

120
40
40
30
10
 


 120
40
40
30
10

 

120
40
40
30
10
 


120
40
40
30
10

mailรายวิชาเพิ่มเติมmail

ปีละไม่น้อยกว่า  120  ชั่วโมง

ปีละไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมง

ภาษาไทยเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

40

40

40

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

80

80

80

การป้องกันการทุจริต

40

40

40

40

40

40

40

40

40

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yesรวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 1000ชั่วโมง/ปี

ไม่น้อยกว่า 1000ชั่วโมง/ปี

ไม่น้อยกว่า
1200ชั่วโมง/ปี