พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ
 
          1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
          2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
          4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
          5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น ในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
          7. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
          8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

 

เป้าหมายและค่าความสำเร็จ

 
         1. ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
         2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความชื่อสัตย์สุจริต
         3. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีวินัย
         4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
         5. ผู้เรียนร้อยละ 100 อยู่อย่างพอเพียง
         6. ผู้เรียนร้อยละ 80  มุ่งมั่น ในการทำงาน
         7. ผู้เรียนร้อยละ 100 รักความเป็นไทย
         8. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ
         9. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความกตัญญู
       10.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามัคคี
       11. ครูร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
       12. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       13. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับดีมาก