ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันทนา ปวะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา แสนสิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กิตติโกสินท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก จันทร์เตี้ย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาคาร ทองกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี จุกจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายแช่ม ดวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโชติ นาสารีย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-
ชื่อ-นามสกุล : นายประพัฒน์ สุธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ มีศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโชติ นาสารีย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ มีศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประพัฒน์ สุธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พันธ์ เวียงสมุทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ คันธจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายหมาทอง คันธจันทน์
ตำแหน่ง : รักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ร่วมสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ทองลอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร ถาวรพัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ชุมแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภช ฑีฆะสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ทองอุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒน์ พลศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร ถาวรพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายโทน ฉลวยศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒน์ พลศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี เอกนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายเกื้อ สามาอาพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง บุญจรัส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2480-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายผาง ร่วมสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474-2480
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง บุญจรัส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายสี พงษ์ภาพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2460-2470