เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง

นางสาวพิไลพร โททอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นายพงศ์ศิริ พวงเพ็ชร
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com