ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง

นางสาวพิไลพร โททอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงศ์ศิริ พวงเพ็ชร
นักการภารโรง