เจ้าหน้าที่ธุรการ/นักการภารโรง

นางสาวพิไลพร โททอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0858600282
อีเมล์ : waew9924@gmail.com

นายพงศ์ศิริ พวงเพ็ชร
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0610481708