ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายมนูญ กะนีจิตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางดวงกมล ชิณบุตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิษา พันธ์มะลี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com