ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายมนูญ กะนีจิตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0821499200
อีเมล์ : manoon11205@gmail.com

นางดวงกมล ชิณบุตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0621959775
อีเมล์ : chinnabutrdungkamon@gmail.com

นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0989555059
อีเมล์ : kungnang.040428@gmail.com

นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0946614928
อีเมล์ : dakanda_2008@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิษา พันธ์มะลี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 099-526-8727
อีเมล์ : sunisabeee@gmail.com