ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายมนูญ กะนีจิตร
ครู คศ.3

นางดวงกมล ชิณบุตร
ครู คศ.3

นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ครู คศ.1

นางสาวสุรีพร ส่งเสริม
ครูผู้ช่วย

นายเสฎฐวุฒิ เรืองศิริ
ครูผู้ช่วย