ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมนำความรู้  
มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  พัฒนางานวิชาการ  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เน้นการใช้เทคโนโลยี  
มีวิถีชีวิตพอเพียงปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา   โลกสฺสมิ   ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก