วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมนำความรู้  
มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  พัฒนางานวิชาการ  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เน้นการใช้เทคโนโลยี  
มีวิถีชีวิตพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา   โลกสฺสมิ   ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก