ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายบพิตร สีระวัตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : aunaunbc@gmail.com

นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริปี
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาวนิตยา กาเมือง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com