ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางทัศนีย์ กัลปพฤกษ์
ครู คศ.3

นายบพิตร สีระวัตร
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริปี
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา กาเมือง
ครูผู้ช่วย