ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายบพิตร สีระวัตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0857676596
อีเมล์ : bopitsirawat7305@gmail.com

นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0945423619
อีเมล์ : paitoonchotpat@gmail.com

นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0828945879
อีเมล์ : aunaunbc@gmail.com

นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริปี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0933210507
อีเมล์ : jarunlaksiripee12102528

นางสาวนิตยา กาเมือง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0909094695
อีเมล์ : jeaw1987@gmail.com