ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางปฐมาวดี ศรีมาคำ
ครู
เบอร์โทร : 045251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาวนิตยา กาเมือง
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาวโสภาวรรณ เอี่ยมสุข
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : aunaunbc@gmail.com