ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวิไลวรรณ กะนีจิตร
ครู คศ.3

นางสุพรรณ คันธจันทน์
ครู คศ.3

นางอุษา โคตรพัฒน์
ครู คศ.3