ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางอุษา โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นายมนูญ กะนีจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com