ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวิไลวรรณ กะนีจิตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810639597
อีเมล์ : wilaiwankanijit@gmail.com

นางสุพรรณ คันธจันทน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895845833
อีเมล์ : supankanthachan@gmail.com

นางอุษา โคตรพัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898451698
อีเมล์ : nanoi25@gmail.com