ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวิไลวรรณ กะนีจิตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสุพรรณ คันธจันทน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางอุษา โคตรพัฒน์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com