คณะผู้บริหาร

นายวสันทนา ปวะบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นายสมนึก จันทร์เตี้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com