คณะผู้บริหาร

นายวสันทนา ปวะบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมนึก จันทร์เตี้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0957689498
อีเมล์ : m150lumchee2012@gmail.com