ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

นางสาวภัคจิรา สิงหการ
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com

นางสาววาสิฎฐี หงษ์ขาว
ครู
เบอร์โทร : 045-251422
อีเมล์ : thahaihaithong@gmail.com