ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

นางสาวภัคจิรา สิงห์การ
ครู คศ.1

นางสาววาสิฎฐี หงษ์ขาว
ครูผู้ช่วย