ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

นางสาวภักจีรา สิงห์การณ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0875252569
อีเมล์ : sunatta@gmail.com

นางสาววาสิฎฐี หงษ์ขาว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0611049792
อีเมล์ : wasitthee25341991@gmail.com