ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 64 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดผ้าใหม่สีแดงของโรงเรียน
05 มี.ค. 64 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
อาคารห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.พ. 64 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อกาบบัวสีแดง โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
10 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพป.อบ.1/ชุดผ้าไหมโรงเรียน สพป.อบ.1
05 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ม.ค. 64 รับการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหหทอง) สพป.อบ.1
16 ธ.ค. 63 รับการกำกับติดตาม เตรียมเยี่ยม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.อบ.1
09 ธ.ค. 63 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
12 พ.ย. 63 จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงผลงานเกี่ยวกับการงานอาชีพของนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมโซนที่ 1 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารกองสลาก โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
09 ต.ค. 63 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
08 ต.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.ย. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ห้องประชุมไหเงิน /อบต.ท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
08 ก.ย. 63 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไห / ชุดผ้ากาบบัว กางเกงพละ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
03 ก.ย. 63 คณะครูและบุคลากรร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดโดยเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1

ศูนย์จัดอบรม มายโฮม/ชุดสุภาพ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1
01 ก.ย. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 คณะครูเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี / ชุดไปรเวท โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ส.ค. 63 ถึง 27 ส.ค. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร /เสื้อผ้าไทยสีแดงของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
25 ส.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห /เสื้อโปโลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)