ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มิ.ย. 66 กิจกรรมไหว้ครู / กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์
02 มิ.ย. 66 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี / กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
อาคารอเนกประสงค์ / ชุดผ้าไทยสีม่วง
19 พ.ค. 66 พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการคนท่าไหรักบ้านเกิด
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง / ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อาคารอเนกประสงค์
15 เม.ย. 66 ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) และงานคืนสู้เหย้าชาวไหทอง
24 ก.พ. 66 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
06 ก.พ. 66 รับการนิเทศโครงงานคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์
อาคารอเนกประสงคื โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
01 ธ.ค. 65 รับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สำนักเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
08 พ.ย. 65 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ห้องประชุมไหเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
01 ก.ย. 65 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
24 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
อาคารอเนกประสงค์
23 ส.ค. 65 รับการนิเทศโครงงานคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์
อาคารอเนกประสงค์
11 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อำเภอสิรินธร จังวหวัดอุบลราชธานี
10 ส.ค. 65 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
10 ส.ค. 65 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
08 ส.ค. 65 อบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา และซักซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดนักเรียน / นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3
04 ส.ค. 65 อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือเนตรนารี
27 ก.ค. 65 พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
อาคารอเนกนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
21 ก.ค. 65 รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / นักเรียนใส่ชุดนักเรียน /คณะครู เสื้อผ้าไหมแดง
04 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 นักเรียน ม.1 จำนวน 13 คน และครู 1 คน ศึกษาเรียนรู้การทำเทียนพรรษา
ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ วัดศรีประดู่ และวัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
01 ก.ค. 65 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
30 มิ.ย. 65 นักเรียนระดับชั้น ป.6- ม.3 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
28 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 นักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.3 ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห้องประชุมไหเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 มิ.ย. 65 ร่วมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
ท่าน้ำตำบลท่าไห / ชุดลูกเสือ - เนตรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
02 มิ.ย. 65 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ผ้าไทยสีม่วง
07 ธ.ค. 64 กิจกรรมตามโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ) "ทำความดีเพื่อพ่อ"
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
13 ต.ค. 64 กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ฮักนะท่าไห โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ)
บ้านพอเพียง โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) /เสื้อม่อฮ่อม / ชุดพละโรงเรียน
27 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโปโลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
20 ก.ย. 64 ถึง 21 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)/ผ่านโปรแกรมซูม
11 ก.ย. 64 ถึง 12 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
09 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
02 ส.ค. 64 แจ้งนักเรียน รับนมโรงเรียน
หอประชุม อบต.ท่าไห โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
30 มิ.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รอบรู้สุขอนามัย" ในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดกีฬาโรงเรียน
23 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมโซนที่ 1 / ชุดกีฬาโรงเรียน
21 มิ.ย. 64 รับการนิเทศก์จาก สพป.อบ.1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนในยุคโควิด-19
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)/เสื้อกาบบัว
07 มิ.ย. 64 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
04 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
02 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
01 เม.ย. 64 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดผ้าใหม่สีแดงของโรงเรียน
05 มี.ค. 64 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
อาคารห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.พ. 64 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อกาบบัวสีแดง โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
10 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพป.อบ.1/ชุดผ้าไหมโรงเรียน สพป.อบ.1
05 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ม.ค. 64 รับการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหหทอง) สพป.อบ.1
16 ธ.ค. 63 รับการกำกับติดตาม เตรียมเยี่ยม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.อบ.1
09 ธ.ค. 63 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
12 พ.ย. 63 จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงผลงานเกี่ยวกับการงานอาชีพของนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมโซนที่ 1 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารกองสลาก โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
09 ต.ค. 63 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
08 ต.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.ย. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ห้องประชุมไหเงิน /อบต.ท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
08 ก.ย. 63 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไห / ชุดผ้ากาบบัว กางเกงพละ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
03 ก.ย. 63 คณะครูและบุคลากรร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดโดยเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1

ศูนย์จัดอบรม มายโฮม/ชุดสุภาพ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1
01 ก.ย. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 คณะครูเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี / ชุดไปรเวท โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ส.ค. 63 ถึง 27 ส.ค. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร /เสื้อผ้าไทยสีแดงของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
25 ส.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห /เสื้อโปโลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ร่วมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
ท่าน้ำหมู่ที่ 8 ตำบลท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
ร่วมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
ท่าน้ำหมู่ที่ 8 ตำบลท่าไห / ชุดลูกเสือ - เนตรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห