ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ธ.ค. 64 กิจกรรมตามโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ) "ทำความดีเพื่อพ่อ"
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
13 ต.ค. 64 กิจกรรม เอามื้อสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ฮักนะท่าไห โครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ)
บ้านพอเพียง โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) /เสื้อม่อฮ่อม / ชุดพละโรงเรียน
27 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโปโลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
20 ก.ย. 64 ถึง 21 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)/ผ่านโปรแกรมซูม
11 ก.ย. 64 ถึง 12 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
09 ก.ย. 64 อบรมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง “
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
02 ส.ค. 64 แจ้งนักเรียน รับนมโรงเรียน
หอประชุม อบต.ท่าไห โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
30 มิ.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รอบรู้สุขอนามัย" ในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดกีฬาโรงเรียน
23 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมโซนที่ 1 / ชุดกีฬาโรงเรียน
21 มิ.ย. 64 รับการนิเทศก์จาก สพป.อบ.1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนในยุคโควิด-19
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)/เสื้อกาบบัว
07 มิ.ย. 64 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
04 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
02 มิ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
01 เม.ย. 64 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดผ้าใหม่สีแดงของโรงเรียน
05 มี.ค. 64 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
อาคารห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.พ. 64 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / เสื้อกาบบัวสีแดง โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
10 ก.พ. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพป.อบ.1/ชุดผ้าไหมโรงเรียน สพป.อบ.1
05 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ม.ค. 64 รับการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหหทอง) สพป.อบ.1
16 ธ.ค. 63 รับการกำกับติดตาม เตรียมเยี่ยม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.อบ.1
09 ธ.ค. 63 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
12 พ.ย. 63 จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงผลงานเกี่ยวกับการงานอาชีพของนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) / ชุดลูกเสือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ห้องประชุมโซนที่ 1 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
15 ต.ค. 63 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
อาคารกองสลาก โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
09 ต.ค. 63 รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสา สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
08 ต.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
16 ก.ย. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ห้องประชุมไหเงิน /อบต.ท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
08 ก.ย. 63 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไห / ชุดผ้ากาบบัว กางเกงพละ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
03 ก.ย. 63 คณะครูและบุคลากรร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดโดยเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1

ศูนย์จัดอบรม มายโฮม/ชุดสุภาพ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1
01 ก.ย. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 คณะครูเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี / ชุดไปรเวท โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
26 ส.ค. 63 ถึง 27 ส.ค. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร /เสื้อผ้าไทยสีแดงของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
25 ส.ค. 63 วิทยากรพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
โรงเรียนบ้านท่าไห /เสื้อโปโลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)