ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On–site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ได้จัดทำเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63