ภาพกิจกรรม
คณะนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ออกเยี่ยมและนิเทศช่วยเหลือ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) รับการนิเทศโครงงานคุณธรรม โดย ผศ.(พิเศษ)นันทา โฑธิ์คำ และ ดร.นิคม สุวพงษ์  คณะผู้นิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์