ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก  ท่านรองธวัชชัย ถิตย์รัศมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 เขื่องใน 1

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,11:18   อ่าน 42 ครั้ง