ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2) จาก สพป.อบ.1

วันที่ 26  มกราคม 2564  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  รับการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 2) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  โดย ท่านรองธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อบ.1 , นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล หน. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา , นางจินตนา   ดอกพุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสาริกา  ชายผา นักวิชาการชำนาญการ , นางสาวนพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,09:46   อ่าน 103 ครั้ง