ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
อบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา และซักซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน สพฐ. (ฉบับที่ 16
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ฉบับที่ 5 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ฉบับที่ 6 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On–site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ได้จัดทำเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63